Uitleg werktijdverkorting

Arbeidstijdverkorting en Corona virus, hoe werkt het?

Als je door bijzondere omstandigheden, zoals het coronavirus, tijdelijk minder werk voor je personeel hebt, kun je voor je werknemers werktijdverkorting aanvragen. Je vraagt dan voor hen over de uren die zij niet werken een tijdelijke WW-uitkering aan.
Hoe dat werkt leest u hieronder. Daarin hebben we de benodigde informatie en belangrijkste aandachtspunten even op een rij gezet. Overweegt u een aanvraag te doen, dan kunt u daarover contact leggen met ons kantoor. We hebben de basis gegevens van u reeds bij ons in het dossier dus die zijn makkelijk in te vullen. We overleggen dan met u wat de impact gaat zijn voor de komende periode.

Aanvraag werktijdverkorting
Als sprake is van een tijdelijke vermindering in het werk, kan werktijdverkorting aangevraagd worden. Dit kan alleen als sprake is van buitengewone omstandigheden, die niet bij het normale ondernemersrisico horen. Bijvoorbeeld als gevolg van de Corona problematiek. Door tijdelijk minder loon te betalen, beperk je de financiële schade en je werknemers krijgen door de aanvulling van de WW-uitkering toch hun loon volledig doorbetaald.
Wanneer kun je in aanmerking komen voor de werktijdverkorting.
• Je bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
• Je verwacht door deze omstandigheden voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20 procent minder omzet.
Let op het volgende :
• De WW-uitkering is dan de eerste twee maanden 75% van het laatst verdiende loon met een maximum dagloon van € 219,28 . In de derde maand gaat de WW-uitkering terug naar 70%. Dus wanneer je meer dan € 219,28 per dag verdient, dan ontvang je over het meerdere geen WW-uitkering.
• Daarnaast geld er een eigen risico van 2 weken.
• De vergunning is 6 weken geldig daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Met een max van 24 weken.
• Alleen eigen medewerkers dus geen oproepkrachten, uitzendkrachten of zzp-ers. Deze vallen niet onder deze regeling.

Digitale aanvraag werktijdverkorting
De aanvraag werktijdverkorting moet digitaal worden gedaan via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bijlagen die moeten worden toegevoegd zijn:
1. Een overzicht personeel dat minder gaat werken. Op de bijlage moeten dus enkel mensen komen te staan met een ‘normale’ dienstbetrekking.
2. Motivatie werktijdverkorting. Zorg voor een deugdelijke motivatie ter voorkoming van vervolgvragen bij de behandeling van de aanvraag, welke tot vertraging kunnen leiden. Met behulp van de vragen onderaan dit artikel kan een deugdelijke motivatie worden opgesteld. Wij kunnen je hiermee helpen om deze motivatie goed te onderbouwen.
3. Er moet een duidelijke motivatie worden gegeven waarom sprake is van vermindering van werk en wat de oorzaak daarvan is. Naar verwachting is dit een tijdelijk fenomeen, totdat de maatregelen minder stringent zijn en het bij elkaar brengen van groepen van meer dan 100 mensen weer acceptabel is.

Welke vragen kunnen u helpen bij het opstellen van een deugdelijke motivatie en waar moet u opletten?
•Het moet gaan om een bijzondere situatie die niet onder het normale bedrijfsrisico valt.
•De verwachting moet zijn – voor een succesvolle aanvraag – dat tenminste 2 en ten hoogste 24 weken sprake is van een vermindering van werk van tenminste 20%. De exacte manier waarop de vermindering van uren wordt onderbouwd is ‘vormvrij’.
•De aanvraag geldt (in eerste instantie) voor maximaal 6 weken, maar kan worden verlengd (tot maximaal 24 weken).
•Na toekenning van de vergunning moet binnen twee dagen een ‘melding werktijdverkorting’ worden gedaan. Dit is een apart formulier. Een melding hoeft niet nog een keer, als een verlenging wordt aangevraagd.
•Na de eerste periode van toekenning van de vergunning, kan door werkgever bij het UWV een uitkering worden aangevraagd (voor de mensen op de lijst). Het formulier ‘aanvragen WW uitkering bij werktijdverkorting’ is te vinden via deze link . Ook dit is dus een apart formulier. De aanvraag moet binnen een week na afloop van de vergunningsperiode worden gedaan.
•Verlenging moet worden aangevraagd, voordat de eerste periode van toekenning is afgelopen.
•De aanvraag kan niet gedaan worden voor zieke werknemers.