Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Nieuwe noodfonds is per 17 maart 2020 de vervangende regeling voor de tijdelijke werktijdsverkorting regeling. De regeling tijdelijke werktijdsverkorting is dan per 17 maart gesloten voor aanvragen.

Alle aanvragen dienen te worden ingediend bij het nieuwe noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Er zijn nu drie situaties op handen door deze wijziging naar het noodfonds:
1. U heeft een WTV-vergunning aangevraagd en gekregen: voor u geldt dat de vergunning volgens de oude regeling wordt afgehandeld. Verlenging van deze vergunning is echter niet meer mogelijk. U kunt een aanvraag indienen op basis van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling zal inzicht geven in de handelwijze bij samenloop van de wtv met de mogelijkheid om gebruik te maken van die nieuwe regeling.
2. Uw aanvraag is in eerste instantie afgewezen: u kunt op basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag indien
3. U heeft een aanvraag ingediend die nog niet is afgehandeld: uw aanvraag zal worden beschouwd als aanvraag op basis van de nieuwe regeling en ook volgens de nieuwe regeling worden berekend. Zodra de nieuwe regeling van start gaat ontvangt u opnieuw van ons bericht over de aan te leveren aanvullende gegevens.

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?
1. Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
2. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
3. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
4. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Groot voordeel van deze regeling dat er sneller een tegemoetkoming van loonkosten komt voor de werkgevers en dat de regeling geen effect heeft op de WW rechten van de medewerkers.

Welke voorwaarden worden er gesteld om voor de nieuwe regeling in aanmerking te komen?
1. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
2. De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
3. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
4. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
Hier is een wijziging ook ten op zichten van de oude wtv regeling.
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

1. als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
2. als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
3. als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Neem gerust contact op met ons. Regelingen zijn nog niet van kracht en het is nog niet duidelijk hoe het een en ander wordt uitgevoerd en hoe het aangevraagd moet gaan worden maar we staan klaar voor u. Wij houden de informatiestroom voor u in de gaten.

Lees hier de brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid.